نام و نام خانوادگی: پردیس احمدوند

مدرسه: حضرت نرجس(نمونه دولتی)

پایه: هشتم

علاقمندی های ورزشی: اسکیت ـ اسلک لاین ـ والیبال

علاقمندی های درسی: هیـــــــچی

معدل سال قبل: 19/95